ความก้าวหน้าเรื่องความปลอดภัย

อุตสาหกรรมกับความปลอดภัย

ในงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เช่น กิจการงานก่อสร้าง การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม …

คำว่า อุบัติเหตุ (Accidents) โดยทั่วไปนั้นหมายถึงเหตุการณ์ อุบัติการณ์ทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการคาดคิดมาก่อน …

การลงทุนเพื่อดำเนินการโครงการด้านความปลอดภัย เพื่อให้งานบรรลุถึงเป้าประสงค์ที่ต้องการ ในเชิงธุรกิจ …

ในการทำงานด้านความปลอดภัยนั้น การค้นหาสาเหตุของอันตรายเป็นสิ่งจำเป็น การตรวจสอบด้านความปลอดภัย …

คือจำนวนคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่จดบันทึกต่อชั่วโมงการทำงาน 200,000 ชั่วโมงของลูกจ้างทุกคน ในช่วงระยะเวลา เป็นเดือนหรือเป็นปี …

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย

เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น แสดงว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติในระบบงาน มีบางที่หรือบางคน ไม่ได้สนใจเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ ต้องรู้และควบคุม …

ในการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมให้ได้ผลขององค์กรหนึ่งๆ …

เป็นหน่วยงานในสถานประกอบการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในโรงงาน คณะกรรมการ …

การทำงานกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นโอกาสที่จะเกิดอันตรายนั้นมีมาก มีสาเหตุมาจากหลายประการ …

ในการทำงานของเครื่องจักรที่จะทำให้เกิดชิ้นงานขึ้นมานั้น จะต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา …