คณะกรรมการความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

   เป็นหน่วยงานในสถานประกอบการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในโรงงาน คณะกรรมการประกอบไปด้วยนายจ้าง ลูกจ้าง พนักงานจากฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม เป็นคณะกรรมการที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป็นกลุ่มที่กำหนดกิจกรรมการดำเนินการ ทำหน้าที่ตรวจสอบโรงงาน รายงาน สอบสวนอุบัติเหตุ คิดค้นหารูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานประกอบการ นำเทคนิค กิจกรรม วิธีการใหม่ๆ เกี่ยวกับด้านการป้องกันอันตรายจากการทำงานมาให้กับพนักงาน ทำหน้าที่ปรับนโยบาย แผนงานด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานฯ บังคับโรงงาน ต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม โดยระบุหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

ผู้จัดหาสิ่งของให้กับสถานประกอบการ (Supplier)

   เป็นกลุ่มหรือบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ เนื่องจากต้องติดต่อค้าขายกัน เช่น จัดหาผลิตภัณฑ์มาจัดส่งเป็นวัตถุดิบให้ หรือจัดหาสารเคมี วัสดุให้ จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ กลุ่มบุคคลนี้จำเป็นต้องจัดหาข้อมูล รายละเอียดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการให้มากที่สุด

ผู้รับเหมาช่วง (Contractor)

   เป็นผู้ที่เข้ามาดำเนินงานบางอย่างให้กับสถานประกอบการ ทำงานในส่วนที่โรงงานไม่สามารถทำได้ รับเหมางาน ก่อสร้างโรงงา ติดตั้งเครื่องจักร ซ่อมบำรุง ดัดแปลงเครื่องจัก ผู้รับเหมามีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการ ในทางกฎหมายถือว่าทำงายภายใต้การควบคุมดูแลของสถานประกอบการ

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยของรัฐ (Inspector Officer)

   เป็นบุคลากร เจ้าหน้าที่ของรับ จากกระทรวงต่างๆ ในส่วนกลาง จากหน่วยงานท้องถิ่น ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ดูแลสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นเจ้าพนักงานที่มีการบังคับใช้กฎหมาย ทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษา แนะนำด้านความปลอดภัย ออกคำสั่งให้เจ้าของกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หรือนักวิชาการอิสระ

   เป็นนักวิชาการที่ดำเนินการด้านการส่งเสริมวิชาการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม อาจจะเป็นคณาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย นักวิชาการในกระทรวงทบวงกรม หรือนักวิชาการอิสระ เป็นที่จะให้ความรู้ แนะนำแนวทางการทำงานให้ความเห็น ค้นคว้าวิชาการมาสนับสนุนการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในประเทศให้เหมาะสม หรือเป็นผู้ช่วยในการฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สหภาพแรงงาน สมาคม หรือ องค์กรเอกชน (NGO)

   เป็นกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับพนักงาน ลูกจ้างในกิจการต่างๆ ทำหน้าที่ปกป้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ของลูกจ้าง บางแห่งดำเนินการภายใต้กฎหมายรองรับ บางแห่งดำเนินการภายใต้ภาวะการรวมตัวกันแบบธรรมดาเป็นที่ยอมรับกันในวงการ อาจจะเป็นองค์กรเอกชนที่ทำหน้าที่ส่งเสริมด้านวิชาการ หรือเป็นมูลนิธิที่ทำงานด้านแรงงาน ในด้านความปลอดภัยนั้นจะทำหน้าที่ปกป้องสิทธิของลูกจ้างให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงาน มีสวัสดิการพอเพียง เงินเดือนตามภาวะที่ควรจะเป็น