อุปกรณ์ป้องกันจากเครื่องจักรกล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกล (Machine Guarding)

   การทำงานกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นโอกาสที่จะเกิดอันตรายนั้นมีมาก มีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่นเกิดการที่เครื่องจักรชำรุด สภาพเครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจากตัวคนที่ทำงานร่วมกับเครื่องจักรปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องหาทางป้องกันไม่ให้มีอันตรายเกิดขึ้นได้ วิธีการป้องกันที่ได้ผล เช่นการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกับเครื่องจักรตรงส่วนที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นมา การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายนั้นมีประโยชน์มากๆ วัตถุประสงค์หลักที่ต้องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกลต่างๆ คือ

ลักษณะการบาดเจ็บของคนที่ทำงานกับเครื่องจักรนั้นมีหลายประการ จุดของเครื่องจักรกล ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บมากนั้น จะเกิดจากลักษณะดังต่อไปนี้ จุดที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายคนที่กำลังทำงานกับเครื่องจักร ไปสัมผัสกับส่วนที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ของเครื่องจักร เช่น ส่วนที่มีการหมุนของล้อ เพลา สายพาน หรือตรงจุดที่เครื่องจักรทำงานได้ชิ้นงานออกมา คือจุดที่เครื่องจักรสัมผัสกับวัตถุ ทำให้เกิดชิ้นงานขึ้นมา เช่น จุดที่มีการตัด การกลึง การขึ้นรูปโลหะ เป็นต้น

ลักษณะของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่ดีมีประสิทธิภาพ

   อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร หรือที่นิยมเรียกกันว่าการ์ดป้องกันอันตราย จะต้องออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายสูง ใช้งานแล้วไม่เป็นการเพิ่มอันตรายกับคนใช้งาน ลักษณะการ์ดที่ดีมีดังต่อไปนี้

1. เมื่อออกแบบสร้างมาใช้ประกอบกับเครื่องจักร จะต้องถูกต้องและได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ สามารถป้องกันอันตรายได้ตามที่ออกแบบ

2. ส่วนที่จะใส่เข้าไป จะต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายนั้นติดตั้งถูกส่วนของเครื่องจักรที่ต้องการจะป้องกันอันตราย

3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่สร้างขึ้นมาติดตั้งแล้วต้องป้องกันอันตรายได้มากที่สุด

4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จะสร้างจะต้องสามารถป้องกันอันตราย กับคนใช้เครื่องจักร ผลผู้ร่วมงานได้ทั่วบริเวณการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

5. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่สร้างขึ้นนั้น เมื่อนำไปติดตั้งกับเครื่องจักรแล้วการติดตั้งจะต้องไม่ก่อให้เกิดเป็นจุดอ่อน เป็นส่วนที่นำพาให้เกิดอันตรายกับคนที่ใช้เครื่องจักรนั้น

6. เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเข้าไปแล้ว จะต้องไม่รบกวนขัดขวางการทำงาน และขัดขวางการทำงานของคนที่ทำงานกับเครื่องจักร หรือเกาะกะจาทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หรือเกิดความไม่สะดวกสบายต่อผู้ใช้เครื่องจักร

7. การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายมาใช้นั้น จะต้องออกแบบมาใช้เฉพาะกับงานใดงานหนึ่งเท่านั้น หรือต้องออกแบบมาใช้เฉพาะเครื่องจักร เครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น ต้องเหมาะสมกับส่วนที่ต้องการป้องกันด้วย และให้สามารถถอดเปลี่ยนนำไปซ่อมแซมได้ง่าย รวมทั้งต้องสามารถซ่อมแซมเครื่องจักรได้ง่ายด้วย เช่น เข้าไปหยอดน้ำมัน ทำความสะอาด

8. จะต้องทนทานต่อการใช้งานได้อย่างดี รวมทั้งการกัดกร่อนของกรดด่าง

9. วัสดุที่ใช้ทำ จะต้องมีความคงทนแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้อย่างดี ไม่พังง่าย รับแรงกระแทกและแรงกดได้ดี

10. มีการบำรุงรักษาที่ดี ต้องมีการทดสอบการใช้งานตามอายุการใช้งาน เมื่อมีการถอดออกมาต้องรีบจัดการใส่เข้าไปทันทีทันใด

11. ต้องมีการฝึกอบรมให้ผู้ใช้งานเห็นถึงความสำคัญของการ์ดป้องกันอันตราย