อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บุคลากรในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   ในการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมให้ได้ผลขององค์กรหนึ่งๆ สามารถให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย จากบุคคลที่มีอาชีพต่างๆ บุคคลจากภายในองค์กร และนอกองค์กร รวมทั้งภาครัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนในการดำเนินการ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีนายจ้าง ลูกจ้าง มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการ โรงงานขนาดเล็กอาจจะมีปัญหาด้านบุคลากร รัฐบาลอาจจะมีส่วนในการช่วยเหลือบุคลากรแต่ละคนจะทำหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น

นายจ้าง

1) ปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ

2) กำหนดนโยบายงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ให้สามารถถือปฏิบัติได้ ต้องเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร

3) จัดให้สถานประกอบการ โรงงาน สถานที่ทำงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้คนงานทำงานอย่างปลอดภัยที่สุด

4) จัดมาตรการเก็บรักษาสารเคมี จัดการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าให้ปลอดภัย

5) จัดการพื้นที่โรงงานให้ปลอดภัย ช่องประตูเข้าออก ทางหนีไฟ ได้ตามมาตรฐาน ข้อเสนอแนะทางวิชาการ จัดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ

6) ส่งเสริมให้ข้อมูลที่แท้จริงแก่พนักงาน จัดให้มีการสอนงาน การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ การอบรมก่อนเข้าทำงาน อบรมขณะทำงาน การเพิ่มพูนความรู้

7) จัดเตรียมทางด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาล ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ไฟไหม้ อุบัติเหตุ จัดให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานหลังประสบอุบัติเหตุ

8) จัดให้มีระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยเฉพาะการทำข้อมูลด้านอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การสัมผัสกับสารเคมี การเจ็บป่วย สนับสนุนให้มีการศึกษาหาวิธีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

9) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ทำงานเต็มเวลา โดยบุคคลนั้นต้องทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ

10) จัดการให้มีระบบการตรวจความปลอดภัย การบันทึก การรายงานผล การเก็บรักษาข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาแนวทางควบคุมป้องกัน

11) จัดหาเครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาให้คนงานใช้ เลือกให้เหมาะสม คุณภาพได้มาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ

12) จัดหางบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมด้านนี้อย่างเหมาะสม

ฝ่ายจัดการ

   ในสถานประกอบการมักจัดแบ่งพนักงานเป็น 4 ระดับหลัก เช่น ระดับเจ้าของหรือระดับจัดการ ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน และระดับพนักงานคนงาน ฝ่ายจัดการถือเป็นผู้บริหารระดับสูงมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการได้ สามารถตัดสินใจอนุมัติให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ เป็นผู้ที่รับนโยบายและวิธีการปฏิบัติจากเจ้าของโดยตรงเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน บางองค์กรสามารถตัดสินใจแทนเจ้าของกิจการได้ หน้าที่หลักคือการนำนโยบายทั้งหมดมาสู่วิธีการปฏิบัติให้งานด้านนี้ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารระดับกลาง

   พนักงานระดับนี้จะเป็นกลไกที่สำคัญในการทำงานด้านนี้ เพราะอยู่ใกล้ชิดกับพนักงานระดับสูง นายจ้าง และระดับล่างระดับปฏิบัติมากที่สุด เป็นผู้บังคับบัญชาในสายงานโดยตรง สามารถนำนโยบายและวิธีการปฏิบัติจากฝ่ายบริหาร หรือจากคณะกรรมการที่วางไว้ มาใช้โดยตรงในหน่วยงานของตนเองได้ เป็นผู้ทำหน้าที่กระตุ้นสนับสนุนการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ

ลูกจ้างหรือพนักงานระดับปฏิบัติ

   ลูกจ้างในสถานประกอบการมีหน้าที่ในการปกป้องดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการทำงาน รักษาสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์ไม่เกิดโรคภัย ทำงานด้วยความปลอดภัย ปฏิบัติตนในระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด ทำงานด้วยความระมัดระวัง ตั้งใจในการทำงาน ไม่ทำงานที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายแก่สถานประกอบการ เมื่อพบสิ่งผิดปกติต้องแจ้งต่อหัวหน้าคนงาน หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

   เป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยตรง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้สถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพที่ทำงานเต็มเวลา ปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหลายระดับ เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร ระดับวิชาชีพ ระดับหัวหน้างาน และระดับพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ ในสถานประกอบการจะทำหน้าที่แตกต่างกันไป ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยหลักการจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัย แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่เป็นเลขาของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบ รายงานด้านความปลอดภัย ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน วางมาตรการวิธีการดำเนินการด้านความปลอดภัยตามนโยบายด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ ทำหน้าที่บันทึกประวัติ สถิติจัดวางโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นต้น